ویکی جنگ ستارگان

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مهاجم تاسکن

اشتراک‌گذاری

مهاجم تاسکن

Tusken Raider

مهاجم تاسکن - جنگ ستارگان

خاستگاه

زیستگاه

صحرا

زبان

تاسکن 

مهاجمان تاسکن (Tusken Raiders) که گاهی مردم شنی خطاب می‌شوند، یک تمدن عشایری با هوشمندی ابتدایی هستند که ساکن سیاره تاتوئین هستند و اغلب نسبت به مهاجران محلی خصومت دارند. بچه‌های تاسکن با عنوان اولی-آه خطاب می‌شوند.

فرهنگ

مهاجمان تاسکن یک نژاد بومی از سیاره بیابانی تاتویین هستند. خاستگاه آن‌ها دارای محیط سختی بوده و در نتیجه آن‌ها بسیار بیگانه هراس هستند و محافظ منابع قلمروی خود هستند. آن‌ها اغلب به زیستگاه‌های کوچکتر مثل انکرهد حمله می‌کردند. این مهاجمان خودشان را به عنوان محلی‌های تاتویین می‌دانند و سایر افراد را متجاوز قلمداد می‌کنند. آن‌ها باور دارند که تمام آب‌ها، مقدس هستند و برای آن‌ها نازل شده‌اند، و از همین رو آن‌ها به مزارع رطوبت هجوم می‌برند.

گروه‌های قبیله‌ای تاسکن شامل ۲۰ تا ۳۰ نفر است و آن‌ها توسط رهبران قبیله، رئیس‌های ایل، و جنگ‌سالارها رهبری می‌شوند. تاسکن‌ها به صورت تک به تک سفر می‌کنند تا تعداد افرادشان پنهان باقی بماند.این مردم شنی با زبانی تحت عنوان تاسکن با هم ارتباط برقرار می‌کنند. یک تاسکن در سن ۱۵ سالگی به بلوغ می‌رسد و باید یک اژدهای کریت را شکار کند و مروارید گرانبهای داخل شکم آن را بیرون بکشد تا بتواند در قبیله نقشی داشته باشد. 

صفحات دیگر