جنگ ستارگان

مندلور

اشتراک‌گذاری

مندلور

Mandalore

مندلور - جنگ ستارگان

ناحیه

قلمروهای حلقه بیرونی

بخش

بخش مندلور

سامانه

سامانه مندلور

قمرها

کونکوردیا

اتمسفر

قابل تنفس اما نامساعد

آب و هوا

گرم و خشک

زمین‌های اصلی

صحرا
شهرهای خمره‌ای

نژادها

انسان

زبان اصلی

مندوا
پایه کهکشانی

دولت‌ها

دوشس
مندلور
نخست وزیر
نایب السلطنه
فرماندار

جمعیت

۴ میلیون

شهرهای مهم

کلداب (پایتخت سابق)
رونیون
سانداری (پایتخت)

وابسته به

مندلورین‌ها
مندلورین‌های جدید
اجماع سایه
- دث واچ
جمهوری کهکشانی

مندلور (Mandalore) سیاره‌ای واقع در قلمروهای حلقه بیرونی کهکشان است. این سیاره خاستگاه مندلورین‌ها بود، افرادی هولناک و جنگ‌طلب که با جدای مبارزه می‌کردند و در زمان سقوط جمهوری قدیم به معبد آن‌ها حمله کردند. آن‌ها یک زره متمایز به تن داشتند که برای سایر کهکشان نماد ترس بود، و همین طور آن‌ها بر دو هزار سامانه‌ی ستاره‌ای نفوذ سیاسی داشتند.

به خاطر جنگی که سال‌ها در مندلور وجود داشت، این سیاره شرایط نامساعدی پیدا کرد و مندلورین‌ها مجبور بودند در شهرهایی خمره‌ای زندگی کنند. در مقطعی یک رژیم صلح‌طلب به رهبری دوشس ساتین کرایز روی کار آمد تا به این جنگ‌ها خاتمه دهد. افرادی که حاضر نبودند روش‌های جنگ‌ستیزانه خود را کنار بگذراند به قمر کونکوردیا تبعید شدند. در زمان جنگ‌های کلون، نظام مندلورین‌های جدید توسط اجماع سایه (Shadow Collective) مغلوب شد و بعد از پایان این جنگ امپراتوری کهکشانی بر این سیاره حکمرانی کرد.