بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

محفل جدای

اشتراک‌گذاری

محفل جدای

Jedi Order

محفل جدای - جنگ ستارگان

عنوان رهبر

استاد اعظم

بدنه حکومت

شورای عالی جدای

مقامات

استاد جدای
شوالیه جدای
استاد محفل
پدوان
جوانه جدای

مرکز فرماندهی

معبد جدای کوروسانت
معبد جدای لوک اسکای‌واکر

سازمان‌های وابسته

جمهوری قدیم
جمهوری کهکشانی

بنیانگذار

نخستین جدای
لوک اسکای‌واکر(نسل جدید جدای)

محفل جدای (Jedi Order) یک نظام مذهبی و نجیب از محافظانی متحد بود که وابسته به جنبه‌ی روشن نیرو بودند. تاریخ شوالیه‌های جدای به بیش از پنج هزار سال پیش از روی کار آمدن امپراتوری کهکشانی بازمی‌گردد، زمانی که آن‌ها به عنوان محافظان صلح و عدالت در جمهوری کهکشانی فعال بودند. در عصر جمهوری، معبد جدای در هسته‌ی کوروسانت، به عنوان مرکز فعالیت‌های جدای در کهکشان شناخته می‌شد. این معبد همچنین یک مدرسه تعلیم برای جوانه‌ها و پدوان‌ها بود که تحت نظر استادان جدای آموزش‌های استفاده از نیرو را فرا می‌گرفتند. شورای عالی جدای قدرتمندترین نهاد این محفل بود و بالا-رده‌ترین فرد آن با عنوان استاد اعظم شناخته می‌شد که رهبری شورا را نیز بر عهده داشت. «کد جدای» شیوه‌ی حیات محفل بود و هر جدای ملزم به رعایت و حمایت از این کد بود و اگر نه تبعید می‌شد.

صفحات دیگر