سولوستان (Sullustan)

سولوستان 

Sullustan

سولوستان (Sullustan) - جنگ ستارگان

طبقه‌بندی

شبه-انسان

خاستگاه

سولوست

زبان

سولوستس

سولوستان‌ها (Sullustans) نژادی انسان‌نما بودند که ساکن سیاره سولوست بودند. آن‌ها در ساخت و ساز، علم و توسعه تکنولوژی، و اقتصاد تخصص داشتند و شرکت سوروساب را نیز بنیان کرده‌اند.

در دوران جنگ داخلی کهکشانی، بسیاری از سولوستان‌ها علیه امپراتوری و به عنوان خلبان در اتحاد بازیابی جمهوری خدمت کردند. همچنین ظهور محفل یکم باعث شد تا باری دیگر سولوستان‌ها فراخوانده شوند و گروه‌های مسلح اسپلینتر از سولوست به گروه مقاومت بپیوندند.