ویکی جنگ ستارگان

ستاره مرگ

اشتراک‌گذاری

ستاره مرگ

Death Star

ستاره مرگ - جنگ ستارگان

تولیدکننده

دپارتمان پژوهش سلاح‌های پیشرفته امپراتوری

طراح

جئونوشین‌ها
گیلن والتون ارسو

نقش

ایستگاه جنگی نابودگر سیاره‌ای

ستاره مرگ یا دث استار (Death Star) یک ایستگاه فضایی مجهز به یک ابر-لیزر نابودکننده سیاره بود.

ستاره‌های مرگ

ایستگاه نبرد مداری دی‌اس-۱

این ایستگاه فضایی در اصل توسط جئونوشین‌ها طراحی شد و بعدا این پروژه در اختیار جمهوری کهکشانی و پس از آن در اختیار امپراتوری کهکشانی قرار گرفت. با این حال نقشه‌های این ایستگاه جنگی توسط اتحاد شورشیان ربوده شد که منجر به تخریب آن در نبرد یاوین شد. اما پیش از تخریب شدن آن، این ستاره مرگ با رهاسازی لیزر نابودکننده خود سیاره آلدران را مورد هدف قرار داد.

ستاره مرگ دی‌اس-۲

بعد از نابودی اولین ستاره مرگ، یک ستاره مرگ دیگر تحت عنوان دی‌اس-۲ توسط امپراتوری کهکشانی ساخته شد که از نسخه اولیه قوی‌تر بود. در زمان نبرد اندور، سپر انرژی این ستاره مرگ تخریب شد و شورشیان از ابرساخته ناتمام این ایستگاه فضایی علیه آن استفاده کردند.

صفحات دیگر