ویکی جنگ ستارگان

زیفو (نژاد)

اشتراک‌گذاری

زیفو

Zeffo

زیفو (نژاد) - جنگ ستارگان

خاستگاه

سیاره زیفو

اعضا

ایلرام
کوجت
میکترول

زیفو (Zeffo) یک نژاد باستانی هوشمند در سیاره زیفو بود. بسیاری از زیفوها قادر به حمل نیرو بودند و آن‌هایی که قادر به این کار بودند حکیم نامیده می‌شدند. سه تا از این حکیم‌ها بیش از بقیه مورد احترام بودند: ایلرام، کوجت و میکترول که در معبدهایی دفن شدند. دو تا این معبدها روی سیاره زیفو و دیگی روی سیاره داثومیر بود.

اگرچه زیفو در اصل تمدنی صلح جو بود اما به تدریج آن‌ها فساد بیشتری پیدا کردند و به جنبه‌ی تاریک نیرو سقوط کردند.

در سال‌های پیش از پاکسازی جدای، یک استاد جدای یعنی انو کوردووا جذب این نژاد منقرض شده شد. بعدها یک جدای به نام کال کستیس در قالب یک تصور نیرو با یک زیفو صحبت کرد، کسی که مدعی بود بقایای نژادش به «ناشناخته‌ای بزرگ» گریخته‌اند به این امید که به صلح برسند.

صفحات دیگر