دِورونین‌ها (Devaronians)

دِورونین‌ها

Devaronians

دِورونین‌ها (Devaronians) - جنگ ستارگان

دسته‌بندی

پستاندار

خاستگاه

دورون

زیستگاه

جنگل

رژیم غذایی

گوشتخوار

زبان

دورونس
پایه

دِورونین‌ها (Devaronians) نژادی از سیاره دورون بودند. جنسیت مونث و مذکر آن‌ها تفاوت زیادی با هم دارد. مذکرها دارای سری تاس و شاخ هستند، در حالی که مونث‌ها شاخ ندارند و موی زیادی روی سر دارند. کیکاترو ویزاگو، یک دورونین مذکر و اربابی روی سیاره لوتال بود که سندیکای شاخ شکسته را رهبری می‌کرد.