درسلین (Dressellian)

درسلین 

Dressellian

درسلین (Dressellian) - جنگ ستارگان

طبقه‌بندی

شبه-انسان

خاستگاه

درسل

درسلین‌ها (Dressellians) نژادی شبه-انسان و هوشمند بودند که در سیاره درسل ساکن بودند. آن‌ها تا زمان جنگ داخلی کهکشانی در انزوا و با صلح زندگی کردند. آن‌ها به عنوان یک نژاد وفادار به جمهوری کهکشانی با تلفات زیادی مواجه شدند و پس از آن به اتحاد شورشیان پیوستند. آن‌ها دارای سری بی‌مو و صورتی چروک هستند. اوریمارکو یک درسلین مذکر بود که در دوران جنگ داخلی کهکشانی به عنوان سرباز به اتحاد شورشیان خدمت می‌کرد.

به دنبال انحلال سنای امپراتوری، فرمانده اتحاد شورشیان یعنی مان ماتما، مردم درسلین همراه با دو نژاد دیگر یعنی مان کال و سولوستان را آسیب‌پذیر قلمداد کرد و آن‌ها را پناهنده در نظر گرفت.

در طول جنگ داخلی یک مبارز مقاومت درسلین به نام لوکمارچا به عنوان یک سرگرد در اتحاد شورشیان خدمت کرد. همچنین مدتی قبل از نبرد اندور، تعدادی از درسلین‌ها در این اتحاد حضور یافتند و در حمله به دومین ستاره‌ی مرگ امپراتوری نقشی مخصر داشتند.