ویکی جنگ ستارگان

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

توایلک (Twi’leks)

اشتراک‌گذاری

توایلک

Twi'lek

توایلک (Twi’leks) - جنگ ستارگان

دسته‌بندی

شبه-انسان

خاستگاه

رایلات

زیستگاه

صحراها یا زمین‌های بایر

زبان

توایلکی

توایلک‌ها (Twi'leks) که گاهی با عنوان رایلاتین‌ها (Rylothians) نیز خطاب می‌شوند، نژادی با قد نزدیک به انسان بودند که برجسته‌ترین خصوصیت‌شان داشتن یک جفت آویزه بلند تحت عنوان لکو بود که از جمجمه‌شان بیرون زده بود. خاستگاه آن‌ها سیاره رایلات واقع در قلمروهای‌های حلقه‌ی بیرونی است و اغلب توایلک‌های مونث به عنوان برده از این سیاره صادر می‌شدند.

صفحات دیگر