اکسگول (Exegol)

اکسگول

Exegol

اکسگول (Exegol) - جنگ ستارگان

ناحیه

ناحیه‌های ناشناخته

سامانه

سامانه اکسگول

تعداد قمرها

هیچ

دوره چرخش

۵۳ روز استاندارد

دوره مداری

۲۱۰ روز محلی

اتمسفر

قابل تنفس

آب و هوا

طوفانی

نوع زمین

صحرا
صخره

نژادهای مهاجر

انسان

زبان اصلی

پایه کهکشانی
اور-کیتات

وابسته به

اکسگول (Exegol) یک سیاره صحرایی تاریک واقع در نواحی ناشناخته کهکشان است که بنا بر افسانه‌ها مخیفگاه دنیای سیت بوده است. این سیاره در سال ۳۵ ب.ن.ی توسط دارث سیدیوس و سیت ابدی تصاحب شد. این مکان همچنین محل توسط اسنوک، رهبر عالی محفل نخست بوده است، کسی که توسط سیدیوس ساخته شد تا در نبود او نقشه‌هایش را پیش ببرد. اکسگول جایی برای پنهان نگه داشتن ناوگان بزرگ سیدیوس یعنی محفل نهایی بود که قرار بود از طریق آن امپراتوری جدید سیت شکل بگیرد. این سیاره محل وقوع جنگ بزرگی میان محفل نخست و مقاومت بود که وفاداران سیت در آن شکست خوردند.