ویکی جنگ ستارگان

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آگنات (Ugnaughts)

اشتراک‌گذاری

آگنات

Ugnaught

آگنات (Ugnaughts) - جنگ ستارگان

دسته‌بندی

شبه-انسان‌های گرازنما

خاستگاه

گنتس

زیستگاه

صحراها یا زمین‌های بایر

زبان

آگنات

آگنات‌ها (Ugnaughts) گونه‌ای شبه-انسان و خوک نما بودند که خاستگاه‌شان سیاره گنتس بود. این گونه به عنوان یکی از سخت‌کوش‌ترین گونه‌های کهکشان شناخته می‌شود. اگرچه ریشه‌ی آن‌ها از گنتس بود اما بسیاری از آگنات‌ها خاستگاه خود را شهر کلود از سیاره بسپین می‌دانستند. زمانی که اکلسیس فیگ، ارباب کورلین تصمیم گرفت تا یک شهر شناور را روی بسپین بنا کند، او تعدادی از آگنات‌ها را به خاطر شهرت‌شان به کارگرهای وفادر و سخت‌کوشی به کار گرفت. آن‌ها در قبال این خدمات چند قسمت از طبقات پایین شهر را گرفتند و برای خود خانه‌هایی در آنجا ساختند.

صفحات دیگر