ویکی ظهور قهرمان سپر

خدا

اشتراک‌گذاری

خدا (God) در داستان مجموعه ظهور قهرمان سپر اشاره به «خدایان حقیقی» ندارد، بلکه اشاره به موجوداتی دارد که برتری یافته‌اند و تبدیل به موجودی توانا شده‌اند. اگرچه این موجودات توانا خوانده می‌شوند اما آن‌ها موجوداتی هستند که تا حدی تکامل یافته‌اند که دیگر در مرز قوانین یک دنیا جای نمی‌گیرند و می‌توانند تغییراتی کوچک را با محدودیت‌هایی در قوانین/مفاهیم یک دنیا ایجاد کنند.

ریشه

بنا بر گفته‌ی یک خداکش به نام آرک، خدایان خود-خوانده در حقیقت موجوداتی بسیار باستانی هستند که از زمان تمدن‌های اولیه به تکامل خود ادامه داده‌اند و به قدرت کنونی دست یافته‌اند.

در مقطعی از گذشته، آرک شروع به شکار این خدایان کرد. او در این مسیر به بسیاری از افراد قابل اعتماد در دستیابی به قدرت‌های خدایی کمک کرد تا بتوانند او را همراهی کنند. بنا بر گفته نائوفومی خدایان زیادی به عنوان متحد در کنار او بوده‌اند، اما شکل‌گیری و پایداری اتحاد آن‌ها ناشناخته است.

خدایان شناخته شده