کتابخانه

کتابخانه

Library

کتابخانه Resident Evil

آیتم‌ها

بازی اصلی:

  • پلاگ فیل (لیان)
  • سنگ مار (کلر)
  • گیاه دارویی قرمز

بازسازی:

  • کتاب قرمز (لیان)

ناحیه

ایستگاه پلیس راکون

نواحی متصل

راهروی اصلی طبقه ۲
راهروی اصلی طبقه ۳
سالن (Lounge)

بازی

Resident Evil 2 (1998)
Resident Evil 2 (2019)

کتابخانه (Library) ناحیه‌ای از ایستگاه پلیس راکون است. این ناحیه در Resident Evil 2 و بازسازی آن وجود دارد.

شرح

این مکان دارای چهار قفسه کتاب است که قابل حرکت هستند. راه پله حاضر در این مکان به ردیف‌های دیگری از کتاب‌ها شامل دری به راهروی اصلی طبقه سه می‌رسد. کتاب‌های این کتابخانه شامل محتوای مختلف شیمی و فایل‌های اطلاعاتی شرکت آمبرلا هستند. درب پایین راه پله نیز به راهروی اصلی طبقه دو راه دارد.