پلنت ۴۳ (RE2 Remake)

پلنت ۴۳ (Plant 43) یک گیاه مهندسی شده‌ی ژنتیکی واقع در بال شرقی آزمایشگاه NEST است.

این گیاه احتمالا بر اساس اطلاعات بازیابی شده از پلنت ۴۲ در آزمایشگاه کوهستان آرکلی تولید شده و یک آزمایش حساب شده در برنامه‌های مرتبط به سلاح‌های بیو-ارگانیک ویروس-تی بوده است. وین لی دانشمندی بود که مسئول نظارت بر نگهداری منظم این گیاه بود هر چند که رابطه‌ی دقیق او با این موجود نامشخص است.

در زمان رویداد تخریب راکون سیتی، بعد از آلوده شدن برکین به ویروس-جی و متعاقبا شیوع ویروس-تی، به دلیل وضعیت آشفته‌ی NEST نسبت به نگهداری از پلنت ۴۳ غفلت شد. بعد از معلق شدن فعالیت‌های آزمایشگاه، در پلنت ۴۳ در نقطه‌ای رفتار پرخاشگرانه به خود گرفت و دانشمندان ناحیه‌ی گلخانه را مورد حمله خود قرار داد از جمله یک دانشمند ارشد که با فشار به دیواره‌ی شیشه‌ای کشته شد.

بعد از این کشتار صورت گرفته، پلنت ۴۳ به خواب رفت. اما در عوض شروع به قرار دادن جوانه‌های انگلی در اجساد کارکنان کرد و آن‌ها طی جهشی به زامبی‌های آیوی تبدیل شدند.

کلر و لیان برای دستیابی به بال غربی NEST مجبور بودند چیپ کارمند ارشد چسبیده به شیشه را به دست آورند. به همین سبب آن‌ّا با استفاده از علف‌کش پی-اپسیلون این گیاه بزرگ را نابود یا حداقل به شدت تخریب کردند. بقایای پلنت ۴۳ نیز در تخریب NEST از بین رفت.