سگ زامبی

سگ زامبی

Zombie Dog

سگ زامبی Resident Evil

بر پایه

سگ (نژادهای مختلف)

تاریخ ایجاد

مختلف

ایجاد شده از طریق

آلودگی به ویروس-تی

هدف

تصادفی

سگ زامبی (Zombie Dog) عبارتی است که به سگ‌های اهلی آلوده شده به ویروس-تی اشاره دارد.

گفتنتی است که آن‌ها نباید با سربروس‌ها یکی گماشته شوند. سربروس‌ها در واقع به عنوان یک سلاح بیو-ارگانیک ایجاد شدند در حالی که سگ‌های زامبی به عنوان بخشی از عوارض غیر عمدی شیوع ویروس-تی تلقی می‌شوند.

سگ‌های زامبی همانند همبستگان سلاح-محور خود در زمان آلودگی، چابکی سابق خود را حفظ کرده و با افزایش پایداری و تجاوز همراه هستند. آن‌ها قبل از حمله به طعمه‌ی خود غرغر می‌کنند و این هشداری برای بازیکن محسوب می‌شود. آن‌ها همچنین در زمان کشته شدن ناله می‌کنند.

زیست‌شناسی

همانند بیشتر قربانیان ویروس-تی، سگ‌های زامبی نیز دچار بافت مردگی می‌شوند. این موضوع قابل ذکر است که بافت مردگی در این سگ‌ها نسبت به همتایان آن‌ها یعنی سربروس‌ها شدیدتر است و در نتیجه عضلات، تاندون و حتی استخوان در ظاهر آن‌ها دیده می‌شود.