بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سبک خدای شمشیر

اشتراک‌گذاری

سبک خدای شمشیر (Sword God Style) یکی از سه مکبت اصلی شمشیرزنی و قوی‌ترین آن است.

شرح

سبک خدای شمشیر
گیلین و تمرکز سبک خدای شمشیر او روی سرعت و خشونت

خصوصیات

این یک شیوه شمشیرزنی است که بر سرعت و پرخاشگری تاکید دارد و تمرکز اصلی آن در درجه اول ضربه زدن به حریف است. در نتیجه، بسیاری از تمرین‌کنندگان افرادی تند-مزاج و جنگ طلب هستند. برای این که کاربر این سبک بتواند سریع واکنش نشان دهد از پوشیدن زره سنگین خودداری می‌کند و در عوض از لباس‌های سبک برای حداکثر تحرک استفاده می‌کند.

با توجه به فلسفه شکست دادن دشمن با یک ضربه، کاربران این سبک معمولا در دفاع ناتوان هستند. به همین دلیل، تمرین کنندگان سبک خدای شمشیر برای مبارزه با یک کاربر سبک خدای آب مشکل دارند، چرا که آن‌ها در دفاع و ضد حمله مهارت دارند. در عوض کاربران این سبک اغلب در برابر کاربران سبک خدای شمالی موثر ظاهر می‌شوند چرا که کاربران سبک مذکور در مبارزه به محیط متکی هستند.

سلسله مراتب

زمانی که یک شمشیرزن از مکتب شمشیر خدای شمشیر بتوان یک خدای شمشیر را شکست دهد، می‌تواند عنوان خدای شمشیر را که قوی‌ترین درجه است به خود اختصاص دهد. اگر شمشیر خدا به هر دلیل دیگری بمیرد، قویترین فرد مکتب به عنوان خدای شمشیر انتخاب می‌شود. بنابراین، تغییر نسل خدای شمشیر به معنای یک جنگ داخلی در این مکتب است.

تکنیک‌ها

  • شمشیر بلند نور
  • برگشت نور
  • شمشیر بلند سکوت

درجه‌ها

درجه‌ها به ترتیب از بالاترین به پایین‌ترین است.

  • خدای شمشیر
  • امپراتر شمشیر
  • پادشاه شمشیر
  • سنت شمشیر
  • سبک خدای شمشیر پیشرفته
  • سبک خدای شمشیر میانی
  • سبک خدای شمشیر مبتدی

کاربران شناخته شده

صفحات دیگر