ویکی Metro

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

رایش چهارم

اشتراک‌گذاری

رایش چهارم

Fourth Reich

رایش چهارم Metro

پایگاه

Tverskaya-Chekhovskaya-Pushkinskaya

رهبر

پیشوا

دشمنان

رایش چهارم (Fourth Reich) یک جناح نئو-نازی در متروی آخرالزمانی موسکو است. رایش چهارم همانند دیگر جناح‌های دنیای مترو به خودی خود پدیدار نشده بلکه از یک گروه موجود تکامل یافته است؛ اغلب از رادیکال‌های فرماندهی متروی مرکزی یا از بازماندگان گروه‌های نئو-نازی روسی مانند واحد ملی روسیه.

صفحات دیگر