ویکی Marvel's Spider Man

لباس مایلز مورالز ۲۰۹۹

اشتراک‌گذاری

لباس مایلز مورالز ۲۰۹۹

Miles Morales 2099 Suit

لباس مایلز مورالز ۲۰۹۹ - Marvel's Spider Man

بها

۱۴ توکن اکتیویتی
۳ تک پارتس

مورد نیاز

لول ۱۲

قدرت

Venom Suppression Resistance
کاهش میزان سرکوب وندوم

لباس مایلز مورالز ۲۰۹۹ (Miles Morales 2099 Suit) لباسی در بازی Spider-Man: Miles Morales است که در لول ۱۲ قابل دسترسی  است.

این لباس توسط لی گاربت خلق شده است.

نمایش اصلی

این لباس اولین بار در جلد اول و شماره ۱۲ کمیک مایلز مورالز: مرد عنکبوتی نمایش داده شد.