بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شخصیت‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
مائومائو . - کوسوریا

مائومائو

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"لومن (پدرخوانده / عموی بیولوژیکی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لاکان (پدر بیولوژیکی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فنگشیان (مادر بیولوژیکی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مادام (مادربزرگ مادری)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لاهان (پسرعمو / برادرخوانده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۱ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"آئوی یوکی"}}]}}]}}[/json] مائومائو (Maomao) قهرمان اصلی مجموعه خاطرات داروگر است. او پس از ربوده شدن و فروخته شدن، متوجه شد که به عنوان یک بانوی دربار در کاخ داخلی لی مشغول به کار شده […]
جینشی . - کوسوریا

جینشی

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"- [link]{\"text\":\"دربار خارجی\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ناظر دربار داخلی (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"افسر دربار خارجی (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"سلطنتی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"قبیله","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d9%82%d8%a8%db%8c%d9%84%d9%87-%d9%84%d8%a7\">قبیله لا</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"تاکئو اوتسوکا"}}]}}]}}[/json] جینشی (Jinshi) یکی از دو شخصیت اصلی مجموعه خاطرات داروگر است. او برادر امپراتور و به نظر یک خواجه زیباست که مسئولیت امور [link]{"text":"دربار داخلی"}[/link] را بر عهده دارد و اغلب از […]
گیوکویو . - کوسوریا

گیوکویو

(دختر بزرگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"ولیعهد (کوچکترین پسر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82\">امپراتور سابق</a> (پدرشوهر؛ متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%a2%d9%86%d8%b4%db%8c\">آنشی</a> (مادرشوهر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d9%85%d9%84%da%a9%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%86%d8%aa%db%8c\">ملکه سلطنتی</a> (مادربزرگ، متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%b4%db%8c/\">جینشی</a> (برادرشوهر/پسر ناتنی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"گیوکوئن (پدر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"گیوکو-او (برادر ناتنی بزرگتر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۲ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۱ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"آتسومی تاهزاکی"}}]}}]}}[/json] گیوکویو (Gyokuyou) شخصیتی در مجموعه خاطرات داروگر است. او دارنده عنوان «همسر ارزشمند» است و  یکی از همسران عالی امپراتور کشور لی است. همچنین او مادر […]
لاکان . - کوسوریا

لاکان

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فرمانده نظامی / تاکتیکی (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"ژنرال عالی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"قبیله","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"قبیله لا\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"پدری بی‌نام"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"لاکو\"}[/link] (برادر ناتنی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"لوئومن\"}[/link] (عمو)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"فنگ‌شیان\"}[/link] (همسر، متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%88/\">مائومائو</a> (دختر بیولوژیکی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"لاهان\"}[/link] (پسر خوانده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۴ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۲۵ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}}]}}]}}[/json] لاکان (Lakan) یک تاکتیک‌دان در ارتش ری، رئیس [link]{"text":"قبیله لا"}[/link] و پدر بیولوژیکی مائومائو است. شخصیت لاکان مانند بسیاری از اعضای [link]{"text":"قبیله لا"}[/link] به طرز بدنامی عجیب و غریب است. او […]
لوئولان . - کوسوریا

لوئولان

(خواهر ناتنی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۲، فصل ۳ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۲۳ (مانگا)"}}]}}]}}[/json] لوئولان (Loulan) همسر ناب سابق قصر گارنت است که جانشین آ-دو شد. او توسط پدرش، نخست وزیر شیشوئو و به اجبار به این سمت رسید تا بتواند بر [link]{"text":"دربار داخلی"}[/link] نفوذ داشته باشد. شخصیت بانو لوئولان به عنوان همسر امپراتور، فردی گوشه‌گیر و بی‌توجه به نظر […]
آ-دو . - کوسوریا

آ-دو

[link]{\"text\":\"دربار&nbsp;داخلی\"}[/link]&nbsp;(قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"همسر عالی (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1\">امپراتور</a> (شوهر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%b4%db%8c/\">جینشی</a> (پسر بیولوژیکی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۱۷ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۶ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۵ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یوکو کایدا"}}]}}]}}[/json] بانو آ-دو (Ah-Duo) همسر عالی سابق قصر گارنت است. او به عنوان دوست دوران کودکی و همسر امپراتور، نفوذ زیادی بر دربار داشت، اما در نهایت به دلیل ناتوانی در ایجاد وارث این سمت را از دست […]
فنگ‌شیان . - کوسوریا

فنگ‌شیان

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"روسپی درباری (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"قبیله","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"قبیله لا\"}[/link]&nbsp;(از طریق ازدواج)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%88/\">مائومائو</a> (دختر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d9%84%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86/\">لاکان</a> (شوهر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۸ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قصل ۲۹ (مانگا)"}}]}}]}}[/json] فنگ‌شیان (Fengxian) یک روسپی عالی-رتبه و مادر بیولوژیکی مائومائو بود. شخصیت فنگ‌شیان او فردی غیر اجتماعی و مغرور بود. توانایی‌ها استراتژی: او در بازی‌های تخته‌ای مبتنی بر استراتژی مهارت داشت. او در شوگی خوب و در بازی گو بهترین بود. […]
امپراتور . - کوسوریا

امپراتور

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"امپراتور سابق\"}[/link] (پدر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"آنشی\"}[/link] (مادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"ملکه سلطنتی\"}[/link] (مادربزرگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%b4%db%8c/\">جینشی</a> (پسر بیولوژیکی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۵ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۳ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"دایچی اندو"}}]}}]}}[/json] امپراتور (Emperor) رهبر [link]{"text":"خانواده امپراتوری"}[/link] از [link]{"text":"کشور لی"}[/link] است. شخصیت او فردی گوشه‌گیر است و به ندرت احساسات خود را به کسی نشان می‌دهد. به عنوان امپراتور، او همسران خود را چیزی بیش از […]
لوئومن . - کوسوریا

لوئومن

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"- [link]{\"text\":\"دربار داخلی\"}[/link]"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"- منطقه چراغ قرمز"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"پزشک"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"قبیله","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"قبیله لا\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%88/\">مائومائو</a> (دخترخوانده / نوه‌ی خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d9%84%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86/\">لاکان</a> (برادرزاده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لاهان (پسر برادرزاده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"لاکو (برادرزاده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱، فصل ۲۲ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۱۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"هیروشی یاناکا"}}]}}]}}[/json] لوئومن (Luomen) یک پزشک در دربار داخلی و پدرخوانده مائومائو است. او یک شخصیت ثانویه در مجموعه کوسوریا نو هیتوریگوتو است. شخصیت لوئومن یک داروساز بسیار ماهر […]
سوئیری . - کوسوریا

سوئیری

(پدربزرگ بیولوژیکی؛ متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تایهو (مادربزرگ بیولوژیکی؛ متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"شنمی\"}[/link] (نامادری؛ متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d9%84%d9%88%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86/\">لوئولان</a> (خواهر ناتنی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۲، فصل ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۲ (مانگا)"}}]}}]}}[/json] سوئیری (Suirei) اولین دختر شیشوئو، خواهر ناتنی لوئولان، و بانوی سابق دربار خارجی است. او یک شخصیت جانبی و آنتاگونیست در مجموعه خاطرات داروگر است. شخصیت سوئیری فردی درونگرا است و انرژی زیادی برای صحبت کزدن با […]
آنشی . - کوسوریا

آنشی

(نوه)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"ولیعهد (نوه)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%b4%db%8c/\">جینشی</a> (نوه بیولوژیکی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۱۷ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۷ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۶ (انیمه)"}}]}}]}}[/json] آنشی (Anshi) وارث امپراتوری و مادر  امپراتور فعلی و برادر امپراتوری است. او یک شخصیت فرعی در مجموعه کوسوریا نو هیتوریگوتو است. شخصیت وقتی صحبت از شوهرش یعنی امپراتور سابق باشد، او به نظر مغرور و تلخ است. پیش‌زمینه در لایت ناول، […]
امپراتور سابق . - کوسوریا

امپراتور سابق

(مادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"آنشی\"}[/link] (همسر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d9%84%db%8c%d8%b4%d9%88/\">لیشو</a> (همسر، بعدا عروس)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1/\">امپراتور</a> (پسر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"برادر امپراتوری (پسر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"لینگلی\"}[/link] (نوه)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"ولیعهد (نوه)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%b4%db%8c/\">جینشی</a> (نوه بیولوژیکی)"}}]}}]}}[/json] امپراتور سابق (Former Emperor) پدر امپراتور فعلی و برادرش بود. او در دوران حکومت خود به عنوان یک امپراتور احمق و ترسو پنداشته می‌شد که کاملا تحت کنترل مادرش [link]{"text":"ملکه سلطنتی"}[/link] بود. او یک شخصیت جزئی در مجموعه خاطرات داروگر است، اگرچه […]
شنمِی . - کوسوریا

شنمِی

(شوهر؛ سابق)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%a6%d9%88/\">شیشوئو</a> (شوهر؛ متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d9%84%d9%88%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86/\">لوئولان</a> (دختر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%b3%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%b1%db%8c/\">سوئیری</a> (دختر ناتنی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۴، فصل ۱۴ (نایت لاول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۶۷ (مانگا)"}}]}}]}}[/json] شنمِی (Shenmei) بانویی از شاخه اصلی قبیله شی و همسر اصلی شیشوئو، ناظر پایتخت شمالی بود. شنمی با توجه به اقداماتش یک آنتاگونیست محوری در مجموعه خاطرات داروگر تلقی می‌شود. شخصیت او زنی انتقام‌جو بود که به افراد […]
لیهوئا . - کوسوریا

لیهوئا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"همسر عالی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"امپراطور (شوهر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"نوزاد بدون نام (پسر؛ متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"پسر بی نام"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"جینشی (برادرشوهر/پسر ناتنی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"شین (پسرخاله)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۲ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۱ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یویی ایشیکاوا"}}]}}]}}[/json] لیهوئا (Lihua) شخصیتی در مجموعه خاطرات داروگر است. او یکی از همسران عالی و مورد علاقه امپراتور از قصر سلطنتی کشور لی است که توسط امپراتور لقب «همسر فرزانه» را دریافت کرده است. او همچنین […]
شیشوئو . - کوسوریا

شیشوئو

(دختر بزرگ)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۲، فصل ۱۸ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۳۶ (مانگا)"}}]}}]}}[/json] شیشوئو (Shishou) نخست وزیر دربار خارجی و ناظر پایتخت شمالی بود. با توجه به برنامه‌های او برای سرنگونی خانواده سلطنتی همراه با بقیه طایفه شی، او در مجموعه خاطرات داروگر یک آنتاگونیست تلقی می‌شود. شخصیت او به عنوان فردی به شدت حیله‌گر شناخته می‌شد. توانایی‌ها نفوذ: […]
ملکه سلطنتی . - کوسوریا

ملکه سلطنتی

(نتیجه)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"ولیعهد (نتیجه)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%b4%db%8c/\">جینشی</a> (نتیجه بیولوژیکی)"}}]}}]}}[/json] ملکه سلطنتی (Empress Regnant) مادر امپراتور سابق و مادربزرگ امپراتور فعلی است. او به عنوان یک حاکم قدرتمند و غیرقابل انکار شناخته می‌شد که پسرش را به عنوان یک ارباب دست‌نشانده کنترل می‌کرد. او یک شخصیت فرعی در مجموعه خاطرات داروگر است، اگرچه اقدامات او زمینه‌ساز بسیاری از رویدادهای خط زمانی فعلی […]
لیشو . - کوسوریا

لیشو

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"همسر عالی (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"قبیله","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"قبیله یو"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"امپراتور سابق\"}[/link] (شوهر، قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1/\">امپراتور</a> (شوهر، قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/kusuriya/%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%b4%db%8c/\">جینشی</a> (پسر ناتنی) (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"اوریو (پدر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"یاکو (خواهر ناتنی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۱۷ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۶ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۵ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"هینا کینو"}}]}}]}}[/json] لیشو (Lishu) همسر سابق امپراتور و یک شخصیت ثانویه در مجموعه کوسوریا نو هیتوریگوتو است. او به عنوان جوان‌ترین همسر امپراتور شناخته می‌شود که کمترین علاقه را از امپراتور دارد […]
فویو . - کوسوریا

فویو

فویو (Fuyou) یک شخصیت فرعی در مجموعه خاطرات داروگر است. او شاهزاده‌ای از یک سرزمین دور است که برخلاف میل خود همسر امپراتور شد. شخصیت اطلاعات زیادی در مورد شخصیت فویو وجود ندارد به جز اینکه او فردی کاملا باهوش است. او با احساس اینکه معشوق دوران کودکی‌اش به سراغ او می‌آید، تمام تلاش خود را […]
شیائولان . - کوسوریا

شیائولان

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"دربار داخلی: خدمتکار"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۲ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۱ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"میاساکی کونو"}}]}}]}}[/json] شیائولان (Xiaolan) یک شخصیت فرعی در مجموعه خاطرات داروگر است. او دوست مائومائو است و تا پایان دوره خدمتش خدمتکاری در [link]{"text":"دربار داخلی"}[/link] بود. شخصیت شیائولان با وجود اینکه کودکی فروخته شده توسط والدینش است، اما نگرش مثبتی دارد و از اینکه جایی برای […]
هونگ‌نیانگ . - کوسوریا

هونگ‌نیانگ

: دربار داخلی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"سر ندیمه"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱، فصل ۶ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۲ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مگومی تویوگوچی (انیمه)"}}]}}]}}[/json] هونگ‌نیانگ (Hongniang) سر ندیمه کاخ جید و یک شخصیت جزئی در کوسوریا نو هیتوریگوتو است. او به عنوان خدمتکار بانو گیوکویو، مدیریت نظافت و آشپزی در قصر را بر عهده دارد. شخصیت هونگ‌نیانگ فردی بسیار دوستانه است که در برخورد […]
گائوشون . - کوسوریا

گائوشون

گائوشون (Gaoshun) یک شخصیت ثانویه در مجموعه خاطرات داروگر است. گائوشون که در ابتدا به عنوان دستیار جینشی معرفی شد، بعدا به دستیار امپراتور تبدیل شد و وظایف مختلفی را در دربار داخلی و خارجی بر عهده گرفت. شخصیت گائوشون از بیرون فردی آرام، گوشه‌گیر و توانا به نظر می‌رسد. او به عنوان یک مقام عالی […]
فنگ‌مینگ . - کوسوریا

فنگ‌مینگ

فنگ‌مینگ (Fengming) کنیز آ-دو بود. او یک شخصیت فرعی در مجموعه خاطرات داروگر است. شخصیت او که فردی کوشا و توانا بود که به آ-دو بسیار وفادار بود و وظایف خود را به عنوان خدمتکار به طرز خارق‌العاده‌ای انجام می‌داد. مائومائو او را به عنوان یک همسر ایده‌آل بر اساس معیارهای اجتماعی تصور می‌کرد. پیش‌زمینه او […]
گوئن . - کوسوریا

گوئن

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"دربار داخلی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۲ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فصل ۱ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"میتسوئاکی کانوکا"}}]}}]}}[/json] گوئن (Guen) یک شخصیت فرعی در مجموعه کوسوریا نو هیتوریگوتو است که مائومائو اغلب از او به عنوان دکتر کواک یاد می‌کند. او به عنوان تنها خواجه پزشک دربار داخلی، مسئولیت مدیریت سلامت همسران امپراتور را بر عهده دارد. شخصیت دکتر کواک در عین […]