ویکی کوسوریا

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پایتخت سلطنتی

اشتراک‌گذاری

پایتخت سلطنتی

Royal Capital

استان

کائو

پایتخت سلطنتی (Royal Capital) مرکز استان کاسو و پایتخت کشور لی است. در این شهر مکان‌های قابل توجهی مانند کاخ امپراتوری و منطقه یک چراغ قرمز وجود دارد که محور رویدادهای مجموعه خاطرات داروگر است.

بناها

صفحات دیگر