ویکی کوسوریا

قبیله یو

اشتراک‌گذاری

قبیله یو

You Clan

رئیس

گیوکوئن

مقر

پایتخت غربی

قبیله یو (You Clan) که با نام گیوکو نیز شناخته می‌شوند، یک قبیله و ناظران پایتخت غربی هستند. آن‌ها جایگزین خانواده سقوط شده‌ی آی شدند، قبیله‌ای در دوران ملکه سلطنتی دچار سقوط شدند.

اعضای شناخته شده

صفحات دیگر