بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قبیله یو

اشتراک‌گذاری

قبیله یو

You Clan

رئیس

گیوکوئن

مقر

پایتخت غربی

قبیله یو (You Clan) که با نام گیوکو نیز شناخته می‌شوند، یک قبیله و ناظران پایتخت غربی هستند. آن‌ها جایگزین خانواده سقوط شده‌ی آی شدند، قبیله‌ای در دوران ملکه سلطنتی دچار سقوط شدند.

اعضای شناخته شده

صفحات دیگر