ویکی کوسوریا

قبیله کا

اشتراک‌گذاری

قبیله کا

Ka Clan

قبیله کا (Ka Clan) طایفه‌ای از خانواده امپراتوری کشور لی است. پایگاه اصلی عملیات آن‌ها کاخ امپراتوری است و آن‌ها نقش ویژه‌ای در امور کشور دارند.

اعضای برجسته

صفحات دیگر