بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قبیله کا

اشتراک‌گذاری

قبیله کا

Ka Clan

قبیله کا (Ka Clan) طایفه‌ای از خانواده امپراتوری کشور لی است. پایگاه اصلی عملیات آن‌ها کاخ امپراتوری است و آن‌ها نقش ویژه‌ای در امور کشور دارند.

اعضای برجسته

صفحات دیگر