ویکی جوجوتسو کایسن

انرژی نفرین‌شده

اشتراک‌گذاری

انرژی نفرین‌شده

Cursed Energy

انرژی نفرین‌شده - جوجوتسو کایسن

روماجی

جوریوکو

نوع

انرژی

انرژی نفرین‌شده (Cursed Energy) یک منبع نیروی وابسته به احساسات منفی انسان‌ها است که توسط جادوگران و نفرین‌ها به عنوان یک سوخت برای جوجوتسوی آن‌ها استفاده می‌شود.

شرح

انرژی نفرین‌شده از احساسات منفی مانند غم و اندوه و عصبانیت متولد می‌شود. این احساسات منفی در جامعه بشری معمول هستند، بنابراین هر کس ممکن است دارای انرژی نفرین‌شده باشد. اگر این مقدار بالاتر از درجه خاصی باشد، توانایی دیدن نفرین برای فرد به وجود می‌آید، موضوعی که در نژاد بشر بسیار نادر است.

تجلی نفرین‌ها

نفرین‌ها ظواهری از انرژی نفرین‌شده هستند. حتی بدن آن‌ها از انرژی نفرین‌شده تشکیل شده است و این موضوع باعث می‌شود تا ارواح نفرین‌شده برای غیر-جادوگران نامرئی باشند. موارد مرتبط با جوجوتسو مانند ابزارهای نفرین شده، اشیای نفرین‌شده و اجساد نفرین‌شده همه حاوی انرژی نفرین شده هستند.

صفحات دیگر