ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

عنصر چوب

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
یامادا آسائمون ساگیری .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یامادا آسائمون ساگیری

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تیم","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%88%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af\">گروه ونگارد</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"تیم بازیابی اکسیر\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یومیری هاناموری"}}]}}]}}[/json] یامادا آسائمون ساگیری (Yamada Asaemon Sagiri) رتبه دوازدهم از قبیله یامادا، و همچنین دختر رهبر سابق قبیله، یامادا آسائمون کیچیجی است. او شخصیت اصلی ثانویه بهشت جهنم است: جیگوکوراکو است. پس از اینکه شوگان از محکومان اعدام خواست تا در ازای عفو جنایات گذشته خود، اکسیر حیات را از جزیره‌ای که […]
یویی .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یویی

(پدر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"نوزده خواهر بی‌نام"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%da%af%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%88/\">گابیمارو</a> (همسر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"خانه‌دار"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"ایواگاکوره\"}[/link] (ترک کرده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مامیکو نوتو"}}]}}]}}[/json] یویی (Yui) دختر هشتم [link]{"text":"رئیس ایواگاکوره"}[/link] و همسر گابیمارو است. تاریخچه گذشته یویی به عنوان هشتمین دختر رئیس ایواگاکوره به دنیا آمد. او از آنجایی که یک دختر بود به روش شینوبی‌ها آموزش ندید و در عوض در روستای خونین شینوبی زندگی ناخوشایندی داشت. یویی که […]
یامادا آسائمون شوگن .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یامادا آسائمون شوگن

یامادا آسائمون شوگن (Yamada Asaemon Shugen) یک آنتاگونیست جزئی در مجموعه بهشت جهنم: جیگوکوراکو است. او یک آسائمون با رتبه دو از قبیله یامادا، و یک دستیار مربی سابق است. پس از اینکه شوگان از عدم موفقیت تیم اعزامی اول به [link]{"text":"کوتاکو"}[/link] در یافتن اکسیر حیات بی‌تاب شد، گروه دومی به رهبری شوگن را برای بدست آوردن این اکسیر فرستاد. پس […]
تائو فا .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

تائو فا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مذکر/مونث (حفظ جنسیت مونث)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"+۱۰۰۰ (از لحاظ زمانی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مشخصه عنصری","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چوب"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%b1%db%8c%d8%a6%d9%86/\">ریئن</a> (خالق)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%87%d9%88%da%a9%d9%88/\">هوکو</a> (پدر خوانده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"گوی فا\"}[/link] (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%ac%d9%88-%d9%81%d8%a7\">جو فا</a> (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"مو دان\"}[/link] (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"ران\"}[/link] (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%85%db%8c/\">می</a> (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%da%98%d9%88-%d8%ac%db%8c%d9%86/\">ژو جین</a> (خواهر/برادر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"کلاس","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%86\">سنین</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"حاکم مشترک کوتاکو"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86\">تنسن</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۶"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۶"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یوکو کایدا (فرم یین)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"جونیچی سووابه (فرم یانگ)"}}]}}]}}[/json] تائو فا (Tao Fa) یکی از اعضای لرد تنسن و حاکم مشترک [link]{"text":"کوتاکو"}[/link] بود که با […]
شیون .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

شیون

(قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تیم","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"تیم ونگارد\"}[/link]"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تیم ایمن‌سازی مسیر فرار"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چیکاهیرو کوبایاشی"}}]}}]}}[/json] شیون (Shion) که قبلا با نام آسائمون یادامادا شیون شناخته می‌شد، رتبه چهارم سابق آسائمون در قبیله یامادا است.  پس از اینکه شوگان از محکومان اعدام خواست تا اکسیر زندگی را از جزیره خطرناکی که گمان می‌رود شینسنکیو باشد، در ازای عفو جنایات گذشته خود به […]
یامادا آسائمون آیزن .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یامادا آسائمون آیزن

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d9%86%d9%85-%d8%ac%db%8c%da%af%d9%88%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d9%86%d9%85-%d8%ac%db%8c%da%af%d9%88%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%88-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ماکوتو فوروکاوا"}}]}}]}}[/json] یامادا آسائمون آیزن (Yamada Asaemon Eizen) اولین آسائمون از [link]{"text":"قبیله یامادا"}[/link] بود. پس از اینکه شوگان از محکومان به اعدام خواست تا در ازای بخشش جنایات خود یک اکسیر حیات را از [link]{"text":"جزیره‌ای خطرناک","title":"کوتاکو"}[/link] بازیابی کنند،  آیزن به عنوان یکی از ناظران یامادا آسائمون به این […]