ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

عنصر سنگ

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
ریئن .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

ریئن

(شوهر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%85%db%8c/\">می</a> (آفریده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"گویی فا\"}[/link] (آفریده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%ac%d9%88-%d9%81%d8%a7/\">جو فا</a> (آفریده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"مو دان\"}[/link] (آفریده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"ران\"}[/link] (آفریده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d9%88-%d9%81%d8%a7/\">تائو فا</a> (آفریده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%da%98%d9%88-%d8%ac%db%8c%d9%86/\">ژو جین</a> (آفریده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"کلاس","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%86/\">سنین</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"حاکم [link]{\"text\":\"کوتاکو\"}[/link]"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"رهبر <a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%84%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86/\">لرد تنسن</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"رتبه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86/\">تنسن</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%84%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86/\">لرد تنسن</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۵۳ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d9%86%d9%85-%d8%ac%db%8c%da%af%d9%88%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یوکو کایدا (فرم یین)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"جونیچی سووابه (فرم یانگ)"}}]}}]}}[/json] ریئن (Rien) یک سنین از دسته‌ی تنسن است که به عنوان حاکم واقعی [link]{"text":"کوتاکو"}[/link]، خالق تنسن‌ها و رهبر لرد تنسن ایفای نقش می‌کند. […]
یامادا آسائمون شوگن .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یامادا آسائمون شوگن

یامادا آسائمون شوگن (Yamada Asaemon Shugen) یک آنتاگونیست جزئی در مجموعه بهشت جهنم: جیگوکوراکو است. او یک آسائمون با رتبه دو از قبیله یامادا، و یک دستیار مربی سابق است. پس از اینکه شوگان از عدم موفقیت تیم اعزامی اول به [link]{"text":"کوتاکو"}[/link] در یافتن اکسیر حیات بی‌تاب شد، گروه دومی به رهبری شوگن را برای بدست آوردن این اکسیر فرستاد. پس […]
یامادا آسائمون جیکا .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یامادا آسائمون جیکا

یامادا آسائمون جیکا (Yamada Asaemon Jikka) رئیس فعلی [link]{"text":"قبیله یامادا"}[/link] و یک آسائمون رتبه ۳ سابق است. پس از اینکه شوگان از محکومان به اعدام خواست تا در ازای بخشیده شدن جنایات‌شان، یک اکسیر حیات را از [link]{"text":"جزیره‌ای خطرناک"}[/link] به دست آورند، جیکا به عنوان یکی از یامادا آسائمون‌های ناظر به این تیم اعزامی ملحق شد. […]
مو دان .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

مو دان

(خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d9%88-%d9%81%d8%a7/\">تائو فا</a> (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%85%db%8c/\">می</a> (خواهر/برادر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"کلاس","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%86/\">سنین</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"حاکم بخشی از کوتاکو"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"رتبه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86/\">تنسن</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%84%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86/\">لرد تنسن</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲۶"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۹"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جونییچ سووابه (فرم یانگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"یوکو کایدا (فرم یین)"}}]}}]}}[/json] مو دان (Mu Dan) یک آنتاگونیست اصلی در مجموعه بهشت ​​جهنم: جیگوکوراکو است. او یکی از اعضای لرد تنسن و فرمانروای بخشی از کوتاکو بود که با نام مستعار فوکو جوکون شناخته می‌شد. […]
آزا توما .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

آزا توما

(قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تیم","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"گروه ونگارد\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کنشو اونو"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"میو اوگورا (کودکی)"}}]}}]}}[/json] آزا توما (Aza Tōma) برادر کوچکتر و دست راست راهزن بدنام یعنی آزا چوبی است. او یکی از شخصیت‌های جانبی [link]{"text":"بهشت جهنم: جیگوکوراکو","title":"بهشت جهنم: جیگوکوراکو (مانگا)"}[/link] است. توما پس از دستگیری برادرش به قبیله یامادا نفوذ کرد تا دوباره با چوبی در زندان متحد شود و ماموریت […]