ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

عنصر آتش

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
گابیمارو .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

گابیمارو

(پدر زن)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%db%8c%d9%88%db%8c%db%8c/\">یویی</a> (زن)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"کلاس","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"نوکنین"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"جاودانه"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"شینوبی\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"ایواگاکوره\"}[/link] (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تیم","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%88%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af\">گروه ونگارد</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"تیم بازیابی اکسیر\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چیکای کوبایاشی"}}]}}]}}[/json] گابیمارو (Gabimaru) یک شینوبی قاتل نخبه از [link]{"text":"ایواگاکوره"}[/link] است. او آخرین دارنده‌ی عنوان بدنام گابیماروی توخالی است. او همچنین شوهر یویی، هشتمین دختر رئیس ایواگاکوره است. او شخصیت اصلی مجموعه بهشت جهنم: جیگوکوراکو است. گابیمارو به عنوان بدنام‌ترین شینوبی ایواگاکوره شناخته می‌شد تا اینکه تصمیم گرفت نقش خود عنوان […]
یامادا آسائمون شوگن .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یامادا آسائمون شوگن

یامادا آسائمون شوگن (Yamada Asaemon Shugen) یک آنتاگونیست جزئی در مجموعه بهشت جهنم: جیگوکوراکو است. او یک آسائمون با رتبه دو از قبیله یامادا، و یک دستیار مربی سابق است. پس از اینکه شوگان از عدم موفقیت تیم اعزامی اول به [link]{"text":"کوتاکو"}[/link] در یافتن اکسیر حیات بی‌تاب شد، گروه دومی به رهبری شوگن را برای بدست آوردن این اکسیر فرستاد. پس […]
جو فا .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

جو فا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مذکر/مونث (حفظ جنسیت مذکر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"+۱۰۰۰ (از لحاظ زمانی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مشخصه عنصری","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"آتش"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%b1%db%8c%d8%a6%d9%86/\">ریئن</a> (خالق)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%87%d9%88%da%a9%d9%88/\">هوکو</a> (پدر خوانده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"گوی فا\"}[/link] (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%85%db%8c/\">می</a> (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"مو دان\"}[/link] (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"ران\"}[/link] (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d9%88-%d9%81%d8%a7/\">تائو فا</a> (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%da%98%d9%88-%d8%ac%db%8c%d9%86/\">ژو جین</a> (خواهر/برادر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"کلاس","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%86\">سنین</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"حاکم مشترک کوتاکو"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"رتبه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86\">تنسن</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"جوفوکو\"}[/link]"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d9%84%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86\">لرد تنسن</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۶"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۶"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جونیچی سووابه (فرم یانگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"یوکو کایدا (فرم یین)"}}]}}]}}[/json] جو فا (Ju Fa) یک سنین از کلاس تنسن بود. او یکی از […]
تامیا گانتتسوسای .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

تامیا گانتتسوسای

تامیا گانتتسوسای (Tamiya Gantetsusai) یک شخصیت جانبی در مجموعه بهشت جهنم: جیگوکوراکو است. او یک استاد شمشیرباز مشهور است که با عنوان اژدهای تیغه شناخته می‌شود. بعد از این که گانتتسوسای به دلیل قطع کردن اموال دامیو محکوم به اعدام شد، او برای پیوستن به یک تیم اعزامی استخدام شد تا در ازای یافتن اکسیر حیات برای […]
یامادا آسائمون تنزا .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یامادا آسائمون تنزا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تیم","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"گروه ونگارد\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یوسوکه کوبایاشی"}}]}}]}}[/json] یامادا آسائمون تنزا (Yamada Asaemon Tenza) رتبه دهم آسائمون از [link]{"text":"قبیله یامادا"}[/link] بود. پس از آنکه شوگان از محکومان به اعدام خواست تا [link]{"text":"اکسیر حیات"}[/link] را در جزیره خطرناکی به نام [link]{"text":"شینسنکیو"}[/link] بیابند، تا در ازای آن جنایات گذشته‌ی آن‌ها بخشیده شود، تنزا به عنوان یکی از ناظران یامادا آسائمون […]