بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گل وایتان‌هوئا

اشتراک‌گذاری

گل وایتان‌هوئا

Waitanhua Flower

گل وایتان‌هوئا - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

رمانجی

وایتانفا

کاربران

اولین نمایش

چپتر ۱۹ (مانگا)

گل وایتان‌هوئا (Waitanhua Flower) گیاه خاصی است که توسط لرد تنسن به منظور تبدیل کردن انسان زنده به ماده تان استفاده می‌شود. این گل‌ها معمولا در گودالی شکوفه‌زده واقع در بخش بیرونی کوتاکو یافت می‌شوند. در صورتی که انسانی بتواند بر فرآیند تبدیل شدن غلبه کند، این فرد نه تنها قدرت بازسازی تائوی گل را به دست می‌آورد، بلکه از تائوی گل وایتان‌هوئا نیز بهره خواهد برد. همانطور که توسط آزا چوبی نشان داده شد، تائوی گل وایتان‌هوئا باعث افزایش قدرت، سرعت، و بهبودی می‌شود و توانایی دستکاری پیچک‌های داخل بدن قربانی را فراهم می‌کند.

صفحات دیگر