بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

وزارت جادو

اشتراک‌گذاری

وزارت جادو

Ministry of Magic

وزارت جادو - هری پاتر

رهبر

وزیر جادو

اهداف

اداره جامعه جادوگری کشور

وابسته به

کنفدراسیون بین‌المللی جادوگران

یک وزارت جادو (Ministry of Magic) ارگانی اصلی در اداره جامعه جادوگری در بسیاری از کشورها است. این ارگان تحت هدایت یک وزیر جادو، مسئول تنظیم و اجرای قوانین جامعه جادوگری است و همچنین وظیفه دارد این جامعه را از دنیای ماگل پنهان نگه دارد.

حداقل در مورد بریتانا اصطلاح «وزارت جادو» با «شکل دولت جادوگری» مترادف است، و گاهی هم از این عبارت برای اشاره به شورای جادوگران استفاده می‌شود که یک ارگان پیشگام نسبت به وزارت جادوی بریتانیا بود.

صفحات دیگر