ویکی هری پاتر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هکس

اشتراک‌گذاری

هکس

Hex

هکس - هری پاتر

افسون‌گری

به شیوه‌های مختلف

نوع

افسون تاریک (متوسط)

حرکت دست

قاطع و محکم

تاثیر

رنج متوسط قربانی

هکس (Hex) یک افسون تاریک است که تاثیرات متوسطی را در قربانی ایجاد می‌ند. هکس‌ها به عنوان یک جادوی سیاه متوسط، کمی از جینکس‌ها بدتر هستند، اما به اندازه نفرین تاریک ناگوار نیستند.

کاربرد

با استفاده از دفع-هکس می‌توان در برابر هکس‌ها دفاع کرد؛ سالویو هکسیا یک افسون محافظتی است که برای همین منظور استفاده می‌شد. همچنین می‌توان با استفاده از هکس-شکن یا هکس زپر با آن‌ها مقابله کرد که هر دو اثرات هکس‌ها را خنثی می‌کنند.

از هکس در دو حالت دفاعی و تهاجمی می‌توان استفاده کرد. برای نمونه جینی ویزلی برای اجرای هکس خفاش-شیطانی شهرت دارد، و این شهرت را به ویژه در سال ۱۹۹۶ و پس از استفاده از آن برای رهایی از دست جوخه دادرسی دولورس آمبریج و اجرای آن روی زاکرایس اسمیت به دست آورد.

صفحات دیگر