بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

متقابل-نفرین

اشتراک‌گذاری

متقابل-نفرین

Counter-curse

متقابل-نفرین - هری پاتر

افسون‌گری

به شیوه‌های مختلف

نوع

جادوی متقابل

حرکت دست

متفاوت

تاثیر

پایان دادن به اثرات افسون‌ها تاریک

متقابل-نفرین (Counter-curse) یک نوع جادوی متقابل است که برای پاک کردن اثرات یک نفرین یا سایر افسون‌های تاریک طراحی شده است. افرادی که متقابل-نفرین را اجرا می‌کنند مشابه با اجرا کنندگان افسون‌های تاریک باید تماس چشمی خود را روی هدف حفظ کنند.

صفحات دیگر