بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

متقابل-جینکس

اشتراک‌گذاری

متقابل-جینکس

Counter-jinx

متقابل-جینکس - هری پاتر

افسون‌گری

به شیوه‌های مختلف

نوع

جادوی متقابل

حرکت دست

متفاوت

تاثیر

پایان دادن به جینکس‌ها

متقابل-جینکس (Counter-jinx) نوعی جادوی متقابل است که به اثر یک جینکس پایان می‌دهد.

اثرات

تفاوت متقابل-جینکس با ضد-جینکس در این است که هدف مورد اول حذف جینکس و هدف مورد دوم جلوگیری از آن است. هرماینی گرنجر یک بار در سال ۱۹۹۵ مجبور شد تا از یک متقابل-جینکس برای جینکس پاهای ژله‌ای استفاده کند.

متقابل-جینکس‌های شناخته شده

  • متقابل جینکس برای جینکس پاهای ژله‌ای
  • لیبراکورپوس
صفحات دیگر