ویکی هری پاتر

متقابل-افسون

اشتراک‌گذاری

متقابل-افسون

Counter-charm

متقابل-افسون - هری پاتر

افسون‌گری

به شیوه‌های مختلف

نوع

متقابل-جادو

حرکت دست

متفاوت

تاثیر

پایان دادن به اثرات افسون‌ها

متقابل-افسون (Counter-charm) جادویی است که شبیه به افسون عمل می‌کند اما مخصوص بازگردانی یا جلوگیری از اثرات یک جادوی دیگر طراحی شده است.