بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دپارتمان مجری قوانین جادویی

اشتراک‌گذاری

دپارتمان اجرای قانون جادویی

Department of Magical Law Enforcement

دپارتمان مجری قوانین جادویی - هری پاتر

بنیان‌گذار

اولیک گامپ

تاریخ بنیان

بین ۱۷۰۷ تا ۱۷۱۸

رهبر

وزیر جادو
رئیس دپارتمان

اهداف

خدمات پلیس و قضایی برای جامعه جادوگری بریتانیا

وابسته به

دشمنان

گلرت گریندلوالد
(در زمان کنترل ولدمورت بر وزارت)
جادوگران تاریک

اداره یا دپارتمان اجرای قانون جادویی بزرگترین دپارتمان وزارت جادو و تقریبا معادل وزارت ماگل بریتانیا است. سایر ادارات وزارت‌خانه به استثنای دپارتمان اسرار در برابر این بخش پاسخگو بودند.

در سال ۲۰۱۹، هری پاتر هدایت این دپارتمان را بر عهده داشت.

کارکرد

این دپارتمان بزرگترین و مهم‌ترین دپارتمان در وزارت جادو بود که به عنوان ترکیبی از امکانات پلیس و دادگستری فعالیت می‌کرد. به همین ترتیب این سازمان دارای زیر مجموعه‌های مختلفی بود که از طریق آن‌ها برای حمایت از قوانین جادوگری فعالیت می‌کرد.

این اداره به عنوان دپارتمانی كه قوانين جامعه جادوگران بریتانیا را حمايت می‌كند، بر تمام بخش‌های ديگر به غير از دپارتمان اسرار اختیار داشت و این بخش‌ها در برابر آن پاسخگو بودند. به همین دلیل نفوذ و اقتدار رئیس این بخش بسیار زیاد بود. رئیس سابق این دپارتمان یعنی بارتمیوس کراوچ، از قدرت خود برای استفاده از نفرین‌های نابخشودنی علیه دشمنان استفاده کرد. محبوبیت کراوچ باعث شد تا او تبدیل به وزیر بعدی جادو شود.

بخش‌ها

بخش‌های اصلی

 • دفتر اورر
 • دفتر استفاده نادرست از جادو
 • سرویس‌های مدیریت پارلمان ویزنگاموت

بخش‌های فری

 • دپارتمان ثبت اداری
 • گروه مواد مسکر کننده
 • هیت ویزارد
 • اداره تحقیقات
 • گشت اجرای قانون جادویی
 • وزارت ناظران جادوگر
 • دفتر سوء استفاده از مصنوعات ماگل
 • دفتر کشف و ضبط و اشیای محافظتی و جادوهای تدافعی جعلی
صفحات دیگر