بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تغییر شکل

اشتراک‌گذاری

دگرسیمایی 

Transfiguration

تغییر شکل - هری پاتر

افسون‌گری

شیوه‌های متفاوت

نوع

دگرگونی، سوییچ کردن، محو کردن، پدیدار کردن، دگرگونی معکوس

حرکت دست

قاطع و محکم

تاثیر

تغییر شکل و ظاهر یک شی، حیوان یا انسان

تغییر شکل یا دگرسیمایی (Transfiguration) شاخه‌ای از جادو است که بر تغییر دادن شکل یا ظاهر یک جسم از طریق تغییر در ساختار مولکولی متمرکز است. تغییر شکل را می‌توان روی بیشتر اشیا (و نه همه آن‌ها) انجام داد.

از جادوی تغییر شکل به عنوان «کاری بسیار سخت» و «علمی‌تر» از سایر فرم‌های جادو یاد شده است و جادوگر تمرین‌کننده باید آن را به طور دقیق انجام دهد تا تغییر شکل بدن با موفقیت انجام شود.

طبیعت

تغییر شکل یک ترتیب جادویی بسیار منظم و اصولی است که از همین رو انجام آن «کاری بسیار سخت» قلمداد می‌شود (به خصوص در مقایسه با افسون‌ها، که خلاقیت شخصی بیشتری در آن وجود دارد).

چندین المان وجود دارد که جادوگر هنگام انجام جادوهای تغییر شکل باید در نظر بگیرد که شامل تاثیر مستقیم وزن بدن بر دگرگونی، میزان بدخواهی، توان چوبدستی، تمرکز و یک متغیر ناشناخته است.

خطرات

با توجه به ماهیت دقیق و کاربردی جادوی تغییر شکل، احتمال خطای فاجعه‌بار حتی برای متخصصان وجود دارد. این امر به ویژه در صورتی صادق است که اجراکننده مسائل لازم را جدی نگرفته باشد و یا به مقوله وزن دقت نکرده باشد.

اگر این جادو به صورت نامناسب انجام شود، شی تغییریافته می‌تواند ناقص شود یا به طور دائمی در یک حالت (چه به طور کامل یا ناقص) باقی بماند.

دسته‌بندی

  • دگرگونی (Transformation): اشاره به هر تغییر شکلی که هدف را به طریقی دچار تغییر ظاهری کند.
  • دگرگونی معکوس (Untransfiguration): هنر بازیابی یک دگرگونی پیشین
  • سوییچ کردن (Switching): یک ویژگی فیزیکی از یکی از این دو هدف را با دیگری عوض می‌کند.
  • ناپدید کردن (Vanishment): محو کردن و ناموجود کردن چیزها
  • پدیدار کردن (Conjuration): احضار و پدیدار کردن چیزهایی که وجود نداشته‌اند که دشوارتر از ناپدید کردن است.
صفحات دیگر