ویکی هری پاتر

افسون‌های تاریک

اشتراک‌گذاری

افسون‌های تاریک

Dark charm

افسون‌های تاریک - هری پاتر

افسون‌گری

به شیوه‌های مختلف

نوع

افسون
جادوی تاریک

حرکت دست

متفاوت

تاثیر

شکنجه یا صدمه به قربانی در سطوح مختلف

افسون‌های تاریک (Dark charm)، افسون‌هایی هستند بر جادوی تاریک دلالت دارند. افسون تاریک همانند سایر افسون‌ها اثراتی جادویی را روی هدف ایجاد می‌کند، اما هدف آن مخرب و زیان‌بار است.

دسته‌بندی

  • جینکس: جادوی تاریک جزئی، آزاردهنده اما سرگرم‌کننده
  • هکس: جادوی تاریک متوسط، ایجاد رنجش متوسط
  • نفرین: بدترین نوع جادوی تاریک، ایجاد رنج بسیار در قربانی