ویکی Gears of War

همه‌گیری لامبنت

اشتراک‌گذاری

همه‌گیری لامبنت

Lambent Pandemic

همه‌گیری لامبنت Gears of War

آغاز

۱۴ AE

پایان

۱۷ AE

مکان

سیاره سرا

نتیجه

پیروزی انسان‌ها

  • سقوط COG
  • شکست موقت لوکاست و تکامل به اسوارم
  • انقراض امولشن و فرم‌های لامبنت

طرف‌ها

همه‌گیری لامبنت (Lambent Pandemic) یک آلودگی روی سطح سیاره سرا بود که به واسطه انگل امولشن شکل گرفته بود. در ابتدا لامبنت‌ها متشکل از لوکاست‌های آلوده شده و جهش‌یافته از طریق امولشن بود اما با گسترش آلودگی انسان‌ها نیز قربانی شدند. این تهدید جدید ائتلاف را مجبور کرد تا برای مبارزه با هر دوی لامبنت‌ها و بقایای لوکاست با طردشدگان متحد شود که نتیجه‌ی آن یک جنگ سه جانبه برای کنترل سرا بود.

ابتدا لامبنت از میان اقیانوس به سطح سرا رسید. یک ناوچه متعلق به گوراسنی و به دنبال آن یک کشتی باری و دو کشتی صید غرق شدند. به دنبال تخریب سکوی Emerald Spar Imulsion که برای حفاری منابع امولشن کاربرد داشت، لامبنت‌ها به سمت جزیره وکتس و نیو جاسینتو حرکت کردند. سرانجام همه‌گیری به تمام سیاره گسترش یافت تا این که سلاحی تحت عنوان سلاح اقدام متقابل با امولشن توسعه یافت و تمام منابع امولشن و هر چیزی که به آن آلوده شده بود را از بین برد.