بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هفت حکیم نابودی

اشتراک‌گذاری
هفت حکیم نابودی

هفت حکیم نابودی (Seven Sages of Destruction) گروهی متشکل از هفت شیطان جادوگر قدرتمند بودند که تا زمان مرگ پادشاه شیطان در خدمت او بودند. به نظر می‌رسید که آن‌ها زیر نظر فرد معتمد پادشاه شیطان یعنی اشلاخت دانای کل کار می‌کردند. در گذشته، این حکیمان ژنرال‌های مهم ارتش شیطانی پادشاه بودند و امنیت مناطق کلیدی سرزمین‌های شمالی را تضمین می‌کردند.

در مقطعی قهرمان جنوب طی نبردی با تمام این حکیمان و اشلاخت جنگید و سه نفر از این هفت حکیم را به زیر کشید. دو حکیم دیگر نیز بعدا توسط گروه قهرمان شکست خوردند که یکی بوزه جاویدان و دیگری گراوسام معجزه‌آسا بود. پس از شکست پادشاه شیطان توسط گروه قهرمان، بازماندگان حکیم‌های نابودی یا مخفی شدند یا ناپدید شدند. بیست و هشت سال پس از درگذشت هیمل، اورای گیوتین توسط فریرن شکست خورد و آخرین حکیم باقیمانده یعنی ماخت ال دورادو بعدا توسط دنکن شکست داده شد.

اعضا

صفحات دیگر