ویکی عالیجناب در سایه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

انسان‌جانورها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
دلتا .  - عالیجناب در سایه

دلتا

(برادر بزرگتر؛ متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چند صد خواهر و برادر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جایگاه چهارم از <a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">هفت سایه</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87\">باغ سایه</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فیروز آی"}}]}}]}}[/json] دلتا (Delta) که قبلا با نام سارا شناخته می‌شد، چهارمین عضو باغ سایه و یکی از «هفت سایه» اصلی است. او به عنوان گرگی از جانورتبارها به عنوان نیروی اصلی رزمی سازمان مذکور عمل […]
یوکیمه .  - عالیجناب در سایه

یوکیمه

&nbsp;(گونه روباه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"احتمالا دهه ۲۰"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مادری بی‌نام (متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"پدر بی‌نام (متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%da%af%d8%aa%d8%a7%d9%86/\">گتان</a> (نامزد سابق؛ متوفی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"پادشاه ([link]{\"text\":\"شهر بی‌قانون\"}[/link])"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"رئیس شرکت روباه برفی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%81%db%8c/\">شرکت روباه برفی</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">باغ سایه</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۳ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲۹ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شیزوکا ایتو"}}]}}]}}[/json] یوکیمه (Yukime) که همچنین با عنوان روباه روح شناخته می‌شود، حاکم [link]{"text":"برج سفید"}[/link] در [link]{"text":"شهر بی‌قانون"}[/link] و رئیس شرکت روباه برفی […]
زتا .  - عالیجناب در سایه

زتا

زتا (Zeta) که قبلا با نام لیلیم شناخته می‌شد، ششمین عضوی است که به باغ سایه پیوسته است و یکی از هفت سایه اصلی و همچنین از نوادگان قهرمان لیلی است. او به عنوان رئیس اکتشاف و جاسوسی یک گروه فرعی مخفی را با هدف نهایی [link]{"text":"جاودانه کردن"}[/link] سایه تأسیس کرد. شخصیت زتا با نام لیلیم در […]