ویکی عالیجناب در سایه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

الف‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
آلفا .  - عالیجناب در سایه

آلفا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۵"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%88%db%8c%d9%87/\">اولیویه</a> (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مادری بی‌نام (متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a6%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%b3\">بئاتریکس</a> (احتمالا خاله)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فرمانده دوم باغ سایه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"اولین جایگاه و رهبر هفت سایه"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87\">باغ سایه</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"آسامی ستو"}}]}}]}}[/json] آلفا (Alpha) اولین عضو باغ سایه است و یکی از هفت سایه اصلی است. او از نوادگان «قهرمان الف» یعنی اولیویه است. پس از اینکه سایه او را […]
بئاتریکس .  - عالیجناب در سایه

بئاتریکس

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"+۱۰۰ (بازی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"اولیویه\"}[/link] (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"خواهری کوچکتر (متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a2%d9%84%d9%81%d8%a7/\">آلفا</a> (خواهرزاده احتمالی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شمشیرزن"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۲ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲۴ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱۶ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"میکاکو کوماتسو"}}]}}]}}[/json] بئاتریکس (Beatrix) اولین قهرمان جشنواره بوشین است که به دلیل تسلط بی‌نظیرش در شمشیرزنی به عنوان الهه جنگ ستایش می‌شود. او همچنین به خاله‌ی گمشده آلفا است که در حال حاضر به دنبال او می‌گردد. شخصیت بئاتریکس به عنوان […]
اولیویه .  - عالیجناب در سایه

اولیویه

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a2%d9%84%d9%81%d8%a7/\">آلفا</a> (نواده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a6%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%b3/\">بئاتریکس</a> (نواده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شمشیرزن"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b3/\">فرقه دیابلوس</a>&nbsp;(دست‌نشانده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۲ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۷ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱۲ (انیمه)"}}]}}]}}[/json] اولیویه (Olivier) جد آلفا و بئاتریکس و همچنین یکی از سه قهرمانی بود که شیطان دیابلوس را شکست داد. با این حال، در واقعیت او یکی از مهره‌های فرقه دیابلوس و  بازمانده آزمایش‌های آن‌ها بود که از سوی آن‌ها وظیفه داشت این […]
بتا .  - عالیجناب در سایه

بتا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۵"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"دومین جایگاه <a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">هفت سایه</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"نویسنده (پوشش عمومی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">باغ سایه</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"اینوری میناسه"}}]}}]}}[/json] بتا (Beta) دومین عضو باغ سایه است و یکی از هفت سایه اصلی است. او به عنوان یک آرشیودار فعالیت می‌کند و اطلاعات را از طریق تحقیق یا سرقت جمع آوری می‌کند. هویت عمومی […]
گاما .  - عالیجناب در سایه

گاما

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۵ (جلد ۱)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۷"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جایگاه سوم از هفت سایه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"رئیس شرکت میتسوگوشی (پوشش عمومی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">باغ سایه</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b3%d9%88%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c/\">شرکت میتسوگوشی</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۷ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"سوزوکو میموری"}}]}}]}}[/json] گاما (Gamma) سومین عضو باغ سایه و یکی از «هفت سایه» اصلی است که مدیریت امور داخلی، مالی و تدارکات این سازمان را بر عهده دارد. هویت عمومی او […]
اپسیلون .  - عالیجناب در سایه

اپسیلون

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۷"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جایگاه پنجم در هفت سایه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"پیانیست و آهنگساز (هویت عمومی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"باغ سایه\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۲ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۵ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"هیساکو کانموتو"}}]}}]}}[/json] اپسیلون (Epsilon) پنجمین عضو [link]{"text":"باغ سایه"}[/link] و یکی از «هفت سایه» اصلی است. هویت عمومی او شیرون است، یک پیانیست برجسته و آهنگساز بسیاری از آهنگ‌ها که در واقع توسط سایه به او آموزش […]
ایتا .  - عالیجناب در سایه

ایتا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۵ (جلد ۱)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۷"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جایگاه هفتم از هفت سایه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"رئیس بخش تحقیقات باغ سایه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"رئیس تحقیق و توسعه <a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b3%d9%88%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c/\">میتسوگوشی</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"باغ سایه\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۵ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۵۵ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"رینا کوندو"}}]}}]}}[/json] ایتا (Eta) هفتمین عضو از باغ سایه و یکی از اعضای اصلی «هفت سایه» است. او و رئیس بخش تحقیق و توسعه این سازمان است. هویت عمومی ایتا لوید رایت است، یک معمار […]
۶۶۴ .  - عالیجناب در سایه

۶۶۴

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۸"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"عضو شماره ها"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"خدمتکار به ملکه رز اوریانا (تبدیل)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"باغ سایه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"پادشاهی اوریانا (تحت پوشش)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۲ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۳۱ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"میو تومیتا"}}]}}]}}[/json] نامی (Nami) عضوی از باغ سایه و یکی از شماره‌دارها است که با کد شماره ۶۶۴ شناخته می‌شود. او رهبر یک تیم سه‌نفره متشکل از خودش، ۶۶۵ و ۶۶۶ است. پس از اینکه ۶۶۶ تبدیل به ملکه […]
۶۶۵ .  - عالیجناب در سایه

۶۶۵

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۷"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"عضو شماره‌دار"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"خدمتکار به ملکه رز اوریانا (مبدل‌شده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">باغ سایه</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"پادشاهی اوریانا\"}[/link] (پوششی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۲ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۳۱ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"هینا یومیا"}}]}}]}}[/json] شماره ۶۶۵ (No. 665) یکی از اعضای باغ سایه و که یکی از شماره‌دارها است. او بخشی از یک تیم سه نفره متشکل از خودش، شماره ۶۶۴ و شماره ۶۶۶ است. پس از اینکه شماره ۶۶۶ ملکه […]