ویکی عالیجناب در سایه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اعضای فرقه دیابلوس

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
گتان .  - عالیجناب در سایه

گتان

&nbsp;(گونه گرگ)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مذکر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"یوکیمه\"}[/link] (نامزد سابق)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b3/\">فرقه دیابلوس</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"اتحاد شرکتی بزرگ\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۳ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۳۴ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲۴ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"دایسوکه نامیکاوا"}}]}}]}}[/json] گتان (Gettan) معروف به «گرگ بزرگ» یکی از کارکنان [link]{"text":"اتحاد شرکتی بزرگ"}[/link] بود که توسط [link]{"text":"گارتر"}[/link] استخدام شده بود و تحت فرمان شبدرهای مزدور فعالیت می‌کرد. در حقیقت، او اتحادی مخفیانه با فرقه دیابلوس داشت و هدفش نابودی شرکت […]
موردرد .  - عالیجناب در سایه

موردرد

موردرد (Mordred) نهمین شوالیه میزگردها و رهبر فرقه دیابلوس بود که در [link]{"text":"پادشاهی اوریانا"}[/link] فعالیت می‌کرد. وقتی خطای [link]{"text":"زیردست او","title":"دوئمو کتسوهاتو"}[/link] منجر به افشای فعالیت‌های این فرقه شد، او برای پوشش قضیه سعی کرد که پادشاهی نام برده را نابود کند، اما طرح او توسط سایه خنثی شد و او کشته شد. شخصیت موردرد فردی کاریزماتیک […]
فنریر .  - عالیجناب در سایه

فنریر

فنریر (Fenrir) قبلا ششمین و بعدا پنجمین شوالیه میزگردها، و همین طور رهبر فرقه میدگار از فرقه دیابلوس بود. او برای تامین مجدد اشک‌های فرقه، بازوی راست مهر و موم شده‌ی دیابلوس را بازیابی کرد و تلاس کرد تا در فرآیندی از دانش‌آموزان ربوده شده آکادمی طلسم به عنوان قربانی استفاده کند، اما در نهایت […]
رینا اوریانا .  - عالیجناب در سایه

رینا اوریانا

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b3/\">فرقه دیابلوس</a> (مخفیانه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۴ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۴۱ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲۹ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یوکو میناگوچی"}}]}}]}}[/json] رینا اوریانا (Reina Oriana) ملکه [link]{"text":"پادشاهی اوریانا"}[/link] و مادر رز بود. در مقطعی فاش شد که او یک خائن به کشور و خانواده‌اش بوده است و رابطه‌ای مخفیانه با [link]{"text":"دوئمو کتسوهاتو","title":"دوئمو کت"}[/link] فرقه دیابلوس داشته است. شخصیت در ظاهر رینا مادری پرمایه، آرام و […]
دوئمو کتسوهاتو .  - عالیجناب در سایه

دوئمو کتسوهاتو

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b3/\">فرقه دیابلوس</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۲ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲۴ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱۶ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شو هایامی"}}]}}]}}[/json] دوئمو کتسوهاتو (Doemu Ketsuhatto) صدراعظم سلطنتی اوریانا و نامزد سابق رز بود. او به طور مخفیانه یکی از اعضای فرقه دیابلوس بود و از طریق تصرف پادشاهی و رز به دنبال تبدیل شدن به دوازدهمین عضو شوالیه‌های میزگرد از این فرقه […]
پتوس .  - عالیجناب در سایه

پتوس

پتوس (Petos) یک کشیش عالی‌رتبه و همچنین دهمین شوالیه میزگردها از فرقه دیابلوس است. او کسی بود که نژاد زتا را از بین برد. شخصیت پتوس مانند همتایان خود مردی شرور است. او در مقطعی یک دهکده کامل را علیه دختر رهبر آن‌ها برانگیخت و این خانواده را مورد آزار و اذیت قرار داد. او همچنین […]
زنون گریفی .  - عالیجناب در سایه

زنون گریفی

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b3/\">فرقه دیابلوس</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۳ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۳ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ماسایا ماتسوکازه"}}]}}]}}[/json] زنون گریفی (Zenon Griffey) یک مربی شمشیرزنی در آکادمی طلسم سلطنتی میدگار و نامزد [link]{"text":"الکسیا میدگار"}[/link] بود. در واقع، او یکی از اعضای فرقه دیابلوس بود که قصد داشت با ربودن الکسیا برای آزمایش‌های فرقه، خود را به جایگاه دوازدهم شوالیه‌های میزگرد از این […]
نلسون .  - عالیجناب در سایه

نلسون

نلسون (Nelson) یک اسقف اعظم و به طور مخفیانه یازدهمین شوالیه از فرقه دیابلوس بود. او رهبر گروهی فعال در لیندورم بود و همچنین یکی از دانشمندان مسئول اختراع اشک‌های دیابلوس است. در مقطعی سایه اقدام به منفجر کردن [link]{"text":"خلوتگاه"}[/link] کرد تا بازوی چپ دیابلوس را از بین ببرد، که در این فرآیند نلسون کشته شد. […]