ویکی الدن رینگ

گیدین آفنیر

اشتراک‌گذاری

گیدین آفنیر

Gideon Ofnir

گیدین آفنیر - الدن رینگ

نام مستعار

همه چیز دان (all-knowing)

نژاد

انسان

مکان

Roundtable Hold

گیدین آفنیر (Gideon Ofnir) رهبر راندتیبل هولد (Roundtable Hold) و پدرخوانده نفیلی لو است.

او در ابتدا اظهار داشت که یکی دیگر از تارنیشدها است که سعی دارد حلقه الدن را به دست آورد و اطلاعاتی را در مورد نیمه‌خدایان ارائه کرد. او همچنین چندین طلسم مختلف را برای کشف کردن رون‌های بزرگ پنهان به بازیکن پاداش می‌دهد.

با این حال گیدین در اواخر بازی افشا کرد که به خاطر یک افشاسازی در مودر ملکه ماریکا و از تبدیل شدن به ارباب حلقه دست کشیده است و در اردتری سنکچری (Erdtree Sanctuary) به بازیکن حمله می‌کند.

صفحات دیگر