ویکی الدن رینگ

گادریک گرفتد

اشتراک‌گذاری

گادریک گرفتد

Godrick the Grafted

گادریک گرفتد - الدن رینگ

نژاد

نیمه‌خدا

موقعیت

Stormveil Castle

گادریک پیوند خورده یا گادریک گرفتد (Godrick the Grafted) یک نمیه‌خدا در الدن رینگ و ساکن قلعه استورم‌ویل در لیمگریو است. او عضوی از دودمان گلدن و از نسل گادفری، اولین ارباب الدن و ملکه ماریکا است.

در هنگام رویداد شکستگی، گادریک بعد از تصاحب یک رون بزرگ از پایتخت سلطنتی لیندل محروم شد. او و وفاداران او در قلعه استورم‌ویل ساکن شدند. او که به خاطر این رون بزرگ دچار دیوانگی شده بود غرق قدرت‌طلبی شد و سعی کرد تا قدرت اژدهایان کلیسای اژدها را دریافت کند اما در آن ناموفق بود. او حتی برای دستیابی به قدرت بیشتر اندام تارنیشدها را به بدن خود پیوند زد. سرانجام افراد گادریک برای او غنیمتی را  آوردند که او مدت‌ها به دنبالش بود و آن جسد یک اژدها بود.

صفحات دیگر