ویکی الدن رینگ

ملینا

اشتراک‌گذاری

ملینا

Melina

ملینا - الدن رینگ

موقعیت

شروع سفر تارنیشد

ملینا (Melina) یک زن جوان مرموز در الدن رینگ است که پیشنهاد کمک کردن به تارنیشد را در سفرش ارائه می‌کند.

در مقطعی او در یک سایت آو گریس با تارنیشد دیدار کرد و پیشنهاد کمک کردن به او در قبال بردنش به پای درخت ارد را مطرح کرد. وقتی این پیشنهاد پذرفته شده، او آیتم Spectral Steed Whistle را به تارنیشد داد که در واقع سوتی برای احضار اسب تورنت بود.

صفحات دیگر