ویکی الدن رینگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ملکه رنالا

اشتراک‌گذاری

ملکه رنالا

Queen Rennala

ملکه رنالا - الدن رینگ

نام مستعار

رنالا، ملکه ماه کامل

موقعیت

Liurnia

بستگان

رنالا (Rennala) ملکه خاندان سلطنتی کارین است که آکادمی رایا لوکاریا در سرزمین‌های لیورنیا را اداره می‌کند. رنالا خودش یک نیمه‌خدا نیست اما دارای یکی از رون‌های بزرگ است که در قالب یک تخم کهربایی توسط معشوقه‌ای یعنی راداگون به او هدیه داده شد.

پیش‌زمینه

رنالا در جوانی با جادوی قمری خود یک آکادمی را افسون کرد و تبدیل به ارباب آن شد. او شوالیه‌های گلیستون را رهبری کرد و خاندان کاریا را به عنوان یک خاندان سلطنتی تاسیس کرد.

لیدی رنالا و لرد راداگون اولین بار به عنوان دو دشمن با هم دیدار کردند اما خیلی زود عاشق یکدیگر شدند و ازدواج کردند. بعد از این که اولین ارباب الدن یعنی گادفری از سرزمین‌های میانه تبعید شد، راداگون رنالا را رها کرد و به همسر دوم ملکه ماریکا تبدیل شد. فرزندان رنالا نیز به فرزندخواندگان نیمه‌خدای ماریکا تبدیل شدند.

مدتی بعد از رفتن راداگون، لیدی رنالا خودش را تحت حملات شاگردانش یافت و در کتابخانه‌ای بزرگ حبس شد. او خودش را وقف هنر شوم تناسخ کرد و تلاش کرد تا با استفاده از تخم کهربایی دخترش رانی را احیا کند.

صفحات دیگر