ویکی الدن رینگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مارگات، پادشاه اومن

اشتراک‌گذاری

مارگات، پادشاه اومن

Morgott, the Omen King

مارگات، پادشاه اومن - الدن رینگ

نام مستعار

مارگیت فل اومن
آخرین از پادشاهان

نژاد

نیمه‌خدا

بستگان

گادفری (پدر)
ماگ، ارباب خون (برادر دوقلو)
ژنرال ردان (برادر ناتنی)
رایکارد (برادر ناتنی)
مالنیا (خواهر ناتنی)
میکوئلا (برادر ناتنی)
لونار پرنسس رانی (خواهر ناتنی)

مارگات، پادشاه اومن (Morgott, the Omen King) یک نیمه‌خدا بود که بعد از رویداد شکستگی با خواهر و برادران خود برای کنترل رون‌های بزرگ جنگید.

پیش‌زمینه

مارگات پسر ملکه ماریکا و گادفری و برادر دوقلوی ماگ، ارباب خون است. مارگات و برادر دوقلوی او با شاخ‌هایی متولد شدند که نشانه‌ی یک بیماری در سرزمین‌های میانه بود، که منجر به تبعید آن‌ها شد.

بعد از رویداد شکستگی، مارگات به خانه بازگشت و در غیاب مادرش مدعی مالکیت لیندنل شد. از این رو او خود را به مارگیت فل اومن مبدل کرد و با تارنیشدها که قصر ورود به لیندل را داشتند مقابله کرد.

صفحات دیگر