ویکی الدن رینگ

جانور الدن

اشتراک‌گذاری

جانور الدن

Elden Beast

جانور الدن - الدن رینگ

موقعیت

Elden Throne

بستگان

جانور الدن (Elden Beast) موجودی گماشته شده توسط اراده عالی، و تجسمی زنده از مفهوم نظم است. این جانور با ملکه ماریکا پیوند خورده و همین طور تجسمی از حلقه الدن است.

بعد از شکست خوردن راداگون، جانور الدن از بدن او پدیدار می‌شود و با تارنیشد خواهد جنگید.

صفحات دیگر