ویکی دایینگ لایت

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مرتدان

اشتراک‌گذاری

مرتدان

Renegades

مرتدان - دایینگ لایت

اولین نمایش

موقعیت

ویلدور (ایستگاه پمپ آب)

مرتدان یا رنگیدها (Renegades) جناحی قدرتمند در Dying Light 2 هستند.

شرح

آن‌ها جناحی متشکل از زندانیان سابق هستند که توسط فردی سلطه‌جو به نام کلنل کریس ویلیامز رهبری می‌شوند. افراد این جناح شبیه به سارقان هستند و خشن هستند و از این رو کنار آمدن با آن‌ها مشکل است. رنگیدها در ایستگاه پمپ آب در شهر ویلدور مستقر هستند.

صفحات دیگر