ویکی دایینگ لایت

اسکونجرها

اشتراک‌گذاری

اسکونجرها (Scavengers) جناحی در Dying Light 2 Stay Human هستند که به اندازه کافی قدرتمند و پرنفوذ هستند که با پیسکیپرها رقابت کنند.