ویکی Death Stranding

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دوم (DOOM)

اشتراک‌گذاری

دوم‌ها (DOOMs) قابلیت‌های فراطبیعی هستند که به واسطه‌ی آن می‌توان در دنیای واقعی و دنیای پس از مرگ با BTها و ساحل‌ها تعامل داشت. دارا بودن سطح بالایی از DOOM در یک فرد نشان‌دهنده قدرت بیشتر آن فرد دارد.

برای نمونه DOOMهای سم در سطح ۲ است و این یعنی او قادر است BTها را حس کند اما بدون داشتن یک BB قادر به دیدن آن‌ها نیست. فراجیل از سطح  DOOM بالاتری برخوردار است و می‌تواند تلپورت کند. هیگز نیز دارای سطح بالایی از DOOM است و می‌تواند به طور کامل BTها را کنترل کند و به آن‌ها دستور دهد. افرادی که دارای سطح بالایی از دوم هستند فردی ویژه در نظر گرفته می‌شوند.

صفحات دیگر