ویکی سایبرپانک

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کوپورت (Corporate)

اشتراک‌گذاری

کوپورت

Corporate

کوپورت (Corporate) - سایبرپانک

نقش

مولتی-میلیونرها

توانایی ویژه

منابع

اولین نمایش

Cyberpunk 2013

کوپورت‌ها (Corporates) افرادی حیله‌گر و ثروتمند هستند که می‌توان آن‌ها در  فیلم‌های روبوکاپ یافت. آن‌ها به عنوان افرادی دارا و گیرا قادر به دسترسی به منابع و مزایایی بیش از سایر مردم هستند.

توانایی ویژه

توانایی کوپورت فرماندهی بر منابع شرکت است. این منابع می‌تواند شامل محافظان شخصی، سلاح‌ها، ساختمان‌ها، پول، قدرت، سهام، مناطق، هواپیماها، قایق‌های تفریحی، کشورها، آدم‌کش‌ها، و موارد دیگر باشد. بدیهی است که هرچه یک  کوپورت قدرتمندتر باشد به منابع بیشتری دسترسی دارد.

صفحات دیگر